Al 100% dels casos millorem la indemnització per accident que t’ofereix l’asseguradora

Si ho desitges pots consultar les quanties d’indemnització fixades per la Llei 35/2015 de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones.

No obstant això, tenint en compte que el barem d’indemnització per accident inclou variats casos, el millor és que contactis amb Onandia Advocats perquè analitzem les possibilitats del teu cas en particular i realitzem al moment una primera valoració del càlcul d’indemnització que et correspon per l’accident i la incapacitat laboral si procedís.

Coneix tot sobre el barem d’indemnització per accidents de trànsit

La Llei 35/2015 contempla la indemnització dels perjudicats en accidents de trànsit mitjançant un sistema legal de valoració de danys i perjudicis que permet delimitar l’import de les indemnitzacions: el Barem d’indemnització.

Aquest barem, que s’actualitza cada any, inclou taules amb cadascun dels conceptes indemnitzables entorn de tres supòsits principals: mort, seqüeles o lesions temporals.

Però, quin tipus de perjudicis es poden reclamar?:

Podem reclamar 3 tipus de perjudicis o danys: bàsics, particulars i patrimonials:

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC

El perjudici personal bàsic és la valoració de la lesió personal, és a dir, danys mínims propis d’un accident, que inclouen:

 • Les lesions temporals (dies hospitalaris, amb baixa laboral, en rehabilitació o curació) i les seqüeles que poden quedar després d’un accident. Aquest perjudici s’estima sobre la base d’unes quanties fixes segons Llei.
 • En cas de defunció, existeixen 5 categories autònomes de perjudicats: el cònjuge vidu, els ascendents, els descendents, els germans i els afins, que tenen dret a uns imports indemnitzatoris fixos segons paràmetres legals.

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR

Què s’indemnitza amb el perjudici personal particular? En tractar-se d’un perjudici personal, s’indemnitzen danys no patrimonials: impediments o limitacions a l’autonomia o el desenvolupament personal que impliquin pèrdues temporals moderades, greus o molt greus.

S’indemnitzen els impediments o limitacions a l’autonomia o el desenvolupament personal que impliquin pèrdues temporals moderades, greus o molt greus.

Un exemple seria el cas d’un obrer de la construcció que resulta amb una greu afectació del seu braç dominant que li impedeix treballar, enfront d’un administratiu que amb la mateixa lesió podria continuar treballant; es tracta d’un perjudici personal particular greu que cal valorar expressament. Igual que un aficionat a la bicicleta que ha de deixar d’anar e bici per les seqüeles derivades d’un accident, per a ell, l’accident li ha suposat un perjudici particular greu, que caldrà indemnitzar.

• S’entén per pèrdua el menyscapte físic, intel·lectual, sensorial o orgànic per a realitzar activitats com a individu o membre de la comunitat, o les limitacions en activitats essencials de la vida ordinària.
• El rescabalament consisteix en increments de la indemnització bàsica mitjançant criteris específics.
• S’inclou el mal moral complementari per perjudici psicofísic, orgànic i sensorial i s’indemnitza mitjançant un interval que estableix quantia mínima i màxima.
Els perjudicis particulars són acumulables en cas de concórrer en el mateix perjudicat i no són excloents entre si.
• En cas de defunció, aquesta indemnització tracta de compensar l’alteració que provoca la defunció en familiars i afins.

PERJUDICI PATRIMONIAL

El barem recull també les indemnitzacions per perjudici patrimonial, reconeixent les despeses originades per l’accident o mal emergent i els perjudicis econòmics futurs o el lucre cessant.

Totes les despeses (metges, desplaçaments, manutenció, sepeli..) i en general totes les despeses que les lesions produeixen en la vida del lesionat i /o familiars, són objecte de reclamació.

A més, també cal reclamar el lucre cessant (guany que es deixarà d’obtenir o perduda o disminució d’ingressos) del lesionat o mort per a familiars i/o afins.

 • Augment de la protecció de les víctimes: s’incrementa la protecció als perjudicats, especialment als menors d’edat, i s’estableix un tractament d’indemnització i un sistema d’indemnització actualitzat i adaptat a la realitat.
 • Casos de defunció: es millora la percepció de les indemnitzacions mitjançant la seva individualització, tenint en compte les noves estructures familiars incrementant-se notablement les indemnitzacions. Es classifiquen als perjudicats en cinc categories autònomes: cònjuge, ascendents, descendents, germans i propers. Considera que aquests sofreixen sempre un perjudici compensatori i de la mateixa quantia, amb independència que concorrin o no en altres categories de perjudicats.
 • Casos de seqüeles o lesions permanents: es reforça especialment la reparació del gran lesionat que quedi amb discapacitats que requereixin de suports intensos per a la seva autonomia personal, indemnitzant en tot cas el lucre cessant i danys emergents. A més es revisa el barem mèdic de seqüeles per adaptar-ho a l’estat actual de la ciència.
 • Casos de lesions temporals: s’indemnitzen en funció del tipus d’impediment que ocasionin incloent a més el perjudici econòmic que s’acrediti i es reconeix la possibilitat de seqüeles temporals i la seva indemnització. A més s’indemnitzen totes les despeses que generi les lesions com per exemple, l’increment de costos de mobilitat del lesionat, els desplaçaments de familiars per atendre-li, despeses per atendre als familiars menors o especialment vulnerables dels quals s’ocupava el lesionat, etc.
 • Increment de les indemnitzacions per accident:
  • Les indemnitzacions per mort s’incrementen un 50% de mitjana.
  • Les indemnitzacions per seqüeles s’incrementen un 35% de mitjana.
  • Les indemnitzacions per lesions s’incrementen un 12,8 % de mitjana.

La llei 35/2015, de 22 de setembre, va venir a reformar el sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a persones en accidents de circulació i està en vigor per a accidents produïts a partir de l’1 de gener de 2016.

Les quanties establertes en el seu Barem d’indemnitzacions es van actualitzant any a any i són aplicable en tota mena d’accidents de circulació (fins i tot s’apliquen en sectors diferents al de la circulació), sempre amb caràcter no vinculant.

Però qui té reconegut el dret a rebre una indemnització?:

• El conductor del vehicle no culpable de l’accident.
• Tots els ocupants, independentment del cotxe en el qual viatgin.
• Els vianants, menys quan siguin els culpables de l’accident.
• Els menors de 14 anys sempre, fins i tot si tenen la culpa del sinistre.

En quins supòsits es té dret?:

Es té dret a indemnització en tots els supòsits, fins i tot si el cotxe culpable no té segur, el culpable o la víctima no tenen carnet o si existeix alcoholèmia. Així mateix, també quan el causant es dona a la fugida o el culpable porta un cotxe robat.

• RECULL PROVES: fotografies i testimonis poden ser de vital importància.
• ACUDEIX A UN HOSPITAL PRÒXIM: si no acudeixes al metge en les 72 hores posteriors a l’accident, no tindràs dret a reclamar indemnització.
• NOTIFICA L’ACCIDENT A LA TEVA ASSEGURADORA: has d’informar del sinistre en un termini màxim d’una setmana.
• VALORACIÓ DE DANYS: seran els perits especialitzats de la companyia d’assegurances els que determinin els danys materials, d’igual forma que els metges de cada conductor faran la seva valoració corresponent.
• CÀLCUL DE LA INDEMNITZACIÓ

La indemnització serà el resultat de sumar diversos perjudicis que es donen després d’un accident: perjudicis bàsics, particulars i patrimonials.

No sempre el procés és senzill ni s’arriba a un acord, igual que tampoc és fàcil interpretar el barem ni es fa sempre de manera adequada. Comptar amb un advocat especialitzat en accidents pot suposar la gran diferència en la negociació de la millor indemnització possible.
Consulta els Barems d’Indemnització aquí
Has tingut un accident?
T’informem
GRATIS
Separador flecha

Llámanos 934 88 11 25

De 9 a 20 h de dilluns a divendres
Si ho prefereixes, et truquem nosaltres
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

Comença la reclamació per accident GRATIS
Consulta rápida
Resposta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.

En Onandia Abogados Barcelona calculamos la indemnización por accidente sin compromiso Fletxa Dreta

CALCULEM
la teva indemnització
RÀPID i sense
COMPROMÍS

Fletxa Dreta Contacte Onandia Advocats Accidents Barcelona

Calculem la indemnització que et correspon en:

Picto Homenet

Només cobrem si reps indemnització

Els importants resultats obtinguts al llarg dels anys són la nostra garantia de solvència i treball ben fet. Sens dubte, amb nosaltres trobaràs el millor suport per defensar els teus interessos.

Picto Mà

Et recomanem

Que abans d’acceptar qualsevol tipus d’indemnització per accident que t’ofereixin les companyies d’assegurances o la part contrària:

1. No signis cap document.
2. Consultis amb el teu advocat, ja que la quantitat molt possiblement sigui inferior a la que podries rebre.