Encara que es considera baixa la sinistralitat en el nostre transport públic, qui no ha estat a punt de patir una caiguda per una frenada de l’autobús? Bé, perquè has de saber que, en cas d’accident, com a passatger, tens dret a indemnització, sempre que pateixis danys materials i/o lesions.

Vegem com has de procedir si tens una caiguda dins de l’autobús, en pujar o en baixar, o si es produeix un accident de trànsit. Descobreix qui respondrà dels teus danys, de quina forma reclamar i per què pot ser imprescindible comptar amb un advocat especialitzat.

Com haig de procedir si pateixo un accident en transport públic?

Alguns d’aquests consells poden semblar obvis, però és vital no oblidar-los si volem tenir èxit amb una posterior reclamació i indemnització per danys:

 • Conserva el tiquet o bitllet. Així podràs acreditar que anaves en aquest mitjà de transport en el moment de l’accident. No et preocupis si has pagat el viatge amb un abonament de transport, el simple fet de passar-lo pel lector haurà deixat un registre electrònic que et servirà com a comprovant.
 • No abandonis el lloc. Si has sofert un cop o lesió, avisa immediatament al conductor perquè detingui l’autobús, sigui conscient del mal i empleni un comunicat amb la incidència. Ull, si abandones l’autobús sense posar en coneixement del conductor els fets, no podràs reclamar.
 • Telefona al 112 i a la Policia Local. D’aquesta manera, t’atendran i podran facilitar-te un justificant d’atenció mèdica, a més de deixar redactat l’atestat. Tots aquests passos poden facilitar posteriorment la reclamació!
 • Busca testimonis. Si no disposem de l’atestat de la policia, és important parlar amb els testimonis perquè ens deixin les seves dades, i fins i tot comprovem si existeix alguna altra persona afectada també per l’accident.
 • Dades de l’altre vehicle. Quan es tracta d’un accident de trànsit amb contrari, és fonamental recaptar també les dades de l’altre vehicle implicat.

Tinc dret a sol·licitar una indemnització?

Partim de la base que tota persona que pateix lesions mentre viatja a l’interior d’un autobús urbà o interurbà, ja sigui d’una empresa pública o privada, té dret a sol·licitar una indemnització.

No obstant això, és important assenyalar alguns requisits que han de complir-se:

 • Ser ocupant o passatger i així poder acreditar-ho.
 • No ser culpable absolut de l’accident.
 • Disposar de documentació que acrediti la culpa o expliqui com ha ocorregut l’accident.
 • Haver rebut atenció mèdica in situ o haver acudit a urgències dins de les 78 hores següents a l’accident.
 • No esperar més d’1 any per a reclamar.

Segons la naturalesa de l’accident, el passatger lesionat podrà percebre una indemnització de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers i, si es dóna el cas, una altra per part de l’Assegurança Obligatòria d’Automòbils (ja sigui del propi autobús o del tercer responsable de l’accident, d’haver-lo). Per això és important disposar de documentació o atestat que acrediti com han succeït els fets.

En qualsevol cas, tots dos tipus de responsabilitat són autònoms i compatibles entre si.

En quins casos et cobreix l’assegurança obligatòria de viatgers (AOV)?

És bo saber que, en adquirir el teu tiquet de transport públic, estàs abonant també una Assegurança Obligatòria del Viatger que cobreix els accidents que derivin en defunció, incapacitat permanent o temporal del passatger.

Aquesta assegurança et cobreix els danys corporals que puguis sofrir, sempre que no es produeixin a conseqüència d’estar sota els efectes d’alcohol o drogues.

Et cobreix també si caus en pujar o baixar de l’autobús, i mentre estàs en ell. Cobreix tot trajecte en territori nacional, fins i tot quan l’accident ocorre a l’estranger, si el trajecte té el seu origen a Espanya.

Està pensat per a preservar la integritat dels viatgers quan hi hagi lesions, siguin o no responsabilitat del conductor o d’un tercer. Per tant, rebre una indemnització del AOV és perfectament compatible amb les indemnitzacions derivades de la responsabilitat civil contractada en la pòlissa AOA del propi autobús o, en el seu cas, d’un tercer responsable de l’accident.

Quan paga indemnització l’assegurança obligatòria d’automòbils (AOA)?

Com bé saps, tots els vehicles tenen l’obligació de contractar una Assegurança Obligatòria d’Automòbils que també contempli una determinada quantitat en concepte de responsabilitat civil.

En el cas que l’accident que sofreixis durant el teu viatge amb autobús sigui responsabilitat del conductor o d’un tercer que provoqui l’accident, les seves assegurances també hauran de fer-se càrrec d’una indemnització.

Exemple 1: un conductor se salta un semàfor en vermell i col·lideix contra l’autobús provocant un accident a partir del qual resultes lesionat. La seva Assegurança Obligatòria d’Automòbil haurà de fer-se càrrec de la teva indemnització.

Exemple 2: el conductor de l’autobús realitza una maniobra inesperada i un gir tan brusc que provoca la teva caiguda i les consegüents lesions. L’assegurança del propi autobús serà el que es faci càrrec de la indemnització.

IMPORTANT: en qualsevol d’aquests casos rebràs també la indemnització de la teva Assegurança Obligatòria del Viatger. Això sí, el AOV no cobreix la pèrdua econòmica per baixa laboral o les despeses derivades de la compra de medicaments i transport, per exemple. Això sí que ho podries reclamar a través de l’Assegurança de Responsabilitat Civil del AOA.

Guia de 5 passos per a preparar la reclamació de la indemnització

1. Termini
la llei estableix un termini d’1 any des de l’accident per a reclamar la indemnització davant els tribunals. No obstant això, quan hi ha lesions, el termini comença a comptar a partir de que la persona ha estat donada d’alta.

2. Alta mèdica
una vegada hagis obtingut l’alta mèdica, es farà una valoració de la indemnització, ja que aquesta dependrà dels dies que hagis estat sota tractament mèdic i de les seqüeles.

3. Càlcul de la indemnització:

 • Danys personals: és important acreditar des del primer moment les mateixes lesions en tots els comunicats mèdics. La indemnització per danys personals es calcula sobre el període de temps que triguem a curar-nos. Per al barem de dies, es fa una distinció entre els dies que hem estat incapacitats per a fer vida normal i aquells en els quals, sense estar incapacitats, hem continuat rebent tractament fins a l’alta.
  IMPORTANT: guarda els comunicats d’alta i baixa durant tot el temps que duri la baixa mèdica, i els informes que acrediten la teva incapacitat per a fer les tasques quotidianes.
 • Danys materials: el més habitual és que es tracti d’ulleres, mòbils, ordinadors o rellotges que portaves en el moment de l’accident. L’ideal és deixar constància en l’atestat policial que els tenies damunt en el moment de l’accident.
 • Seqüeles: les seqüeles (incapacitats permanents físiques, psíquiques o estètiques) es valoren per punts en funció de l’edat del lesionat i la gravetat d’aquestes.
 • Altres danys i perjudicis: poden ser despeses mèdiques, de rehabilitació, farmacèutics, ortopèdics, trasllats, etc.

4. Tramitació
Es tramita en la via civil, com si fos qualsevol accident de trànsit. Primer es realitza una reclamació extrajudicial per a arribar a un acord i, si no és així, s’interposa demanda davant el Jutjat.

Necessito un advocat expert en accidents per a reclamar la meva indemnització?

Ja t’hauràs adonat que donada la complexitat dels càlculs i del procés en si, és imprescindible comptar amb un advocat expert en accidents que pugui salvaguardar els teus interessos.

Encara que tot vagi bé en aparença, és bastant habitual que les companyies d’assegurances tractin de minorar la indemnització, recorrent a infravalorar la gravetat real de les lesions i les seqüeles.

En definitiva, si vols rebre una indemnització justa en cas de sofrir algun d’aquests accidents tan habituals en transport públic, no prescindeixis d’un advocat especialista.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.