L’oferta motivada és una proposta d’indemnització que envia l’asseguradora de la part causant d’un accident de trànsit a la part perjudicada en aquest.

En aquest document, l’asseguradora reconeix els fets i accepta la seva responsabilitat respecte al pagament de la indemnització pels danys ocasionats, materials i/o personals.

No obstant això, existeix un pas previ a l’oferta motivada molt important: l’escrit de reclamació que ha de presentar el perjudicat a la part contrària.

Aquest escrit condicionarà l’oferta motivada que puguis rebre, així que és vital comptar amb un advocat especialista en aquesta mena de procediments per a l’adequada documentació d’aquest.

Què ha de incloure la teva oferta motivada?

Com ja saps, el contingut de la teva oferta motivada estarà condicionat pel propi escrit de reclamació que fagis davant l’asseguradora de la part causant. És molt important que aquest escrit estigui correctament documentat perquè l’asseguradora responsable no fagi la seva oferta només basant-se en la seva informació.

Recorda, tens dret a la representació d’un advocat que et guiï en tot aquest procés (i és probable que la teva asseguradora hagi d’assumir el seu cost), així que no renunciïs a això, serà vital per a preparar tots els documents i aconseguir així la millor indemnització.

CONSELL ONANDIA: recomanem l’elaboració d’un informe per part d’un perit mèdic independent, de manera que els danys personals que puguis haver patit quedin contrastats i es reflecteixin degudament en l’escrit de reclamació.

Elements indispensables d’una oferta correcta:

• DATA: el document estarà datat. Referent a això, l’asseguradora de la part causant disposa de 3 mesos per a la presentació de l’oferta des que rep la reclamació de la part perjudicada. Si no existeixen causes que ho justifiquin i no presenta una oferta motivada, se li podrà exigir el pagament d’interessos de demora.

• ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT: l’asseguradora ha d’especificar si és una acceptació de culpa total o parcial, i en aquest cas haurà de reflectir aquest factor de correcció en la seva oferta. Alguns factors de correcció que pot adduir i que haurà de justificar són:
o Falta de mesures de seguretat per part de l’afectat.
o Infracció o delicte com el consum d’alcohol o de substàncies il·legals, etc.

• NEXE CAUSAL: ha d’existir una relació causa-efecte (degudament justificada per criteris mèdic-legals) entre les lesions patides en l’accident de trànsit i el mecanisme productor d’aquest. És a dir, es comprova que coincideixen les lesions amb les zones d’impacte, que no són anteriors a l’accident i que la intensitat de les mateixes es correspon amb la gravetat dels danys en el vehicle. Important: no oblidis sol·licitar assistència mèdica dins de les 72 hores posteriors a patir un accident.

• OFERTA D’INDEMNITZACIÓ DESGLOSSADA: l’oferta haurà de contenir desglossats els perjudicis materials i personals, i haurà de figurar, per cada concepte, un document que justifiqui la valoració. Si la situació mèdica s’allarga i es desconeix encara la gravetat de les seqüeles, l’asseguradora ha de reconèixer en un escrit la seva intenció de presentar l’oferta motivada quan es puguin quantificar els danys.

INFORME MÈDIC QUE ACREDITI L’OFERTA: la valoració de la indemnització que t’ofereixin ha d’anar acompanyada de l’informe mèdic pericial corresponent.

• ACCEPTACIÓ O REBUIG DE L’OFERTA MOTIVADA: inclourà un annex on es pugui reflectir l’acceptació o el rebuig d’aquesta. La llei especifica que el pagament de la indemnització no es condiciona a la renúncia pel perjudicat a exercir les accions que cregui oportunes si la quantitat és inferior al que li correspon.

En quins casos és preferible rebutjar l’oferta motivada

CONSELL ONANDIA: si ets part perjudicada d’un accident de trànsit, mai acceptis l’oferta motivada que et presenta la companyia d’assegurances del causant del sinistre sense consultar abans amb un advocat especialitzat. Està en joc la teva indemnització.

Existeixen alguns defectes que haurien de fer-te desconfiar de l’oferta que has rebut:

1. L’asseguradora ha d’acompanyar el seu oferiment d’un informe mèdic pericial realitzat pels seus propis professionals. No hauries d’acceptar una oferta motivada en la qual aquest document no figuri i, per tant, no puguis conèixer sobre la base de quin i com s’han valorat els teus danys.

2. Compte amb acceptar l’oferiment de pagament pensant que després podràs reclamar per via judicial. Si la diferència amb el que en realitat et correspon no és molta, ells li ho estalviaran i tu no pagaràs més despeses per a reclamar-la judicialment.

3. Això sí, l’oferta ha de recollir expressament que el pagament de la quantitat que t’ofereixen no està condicionat a la teva renúncia a exercir accions legals.

4. Recorda, si la companyia incompleix el termini per a presentar l’oferta motivada, es pot reclamar que et pagui les despeses de demora.

Si rebutges l’oferta motivada, quines opcions legals et queden?

Arribats a aquest punt, si no estàs d’acord amb la indemnització que t’ofereixen en l’oferta motivada i decideixes rebutjar-la, estàs en el teu dret de sol·licitar algun informe pericial complementari que suposi una nova oferta per part de l’asseguradora en el termini màxim d’un mes.

Si així i tot no estàs conforme, pots acudir al procediment de mediació en un termini de 2 mesos des de la recepció de l’oferta. Aquest procés no pot allargar-se més de 3 mesos.

Finalment, sempre queda l’opció de presentar una demanda contra l’asseguradora, per al que necessitaràs la representació d’un advocat.

CONSELL ONANDIA: deixa que el teu advocat especialista en accidents t’assessori. No et precipitis a demandar sense garanties d’èxit, però tampoc renunciïs a una negociació experimentada que tingui en compte al màxim els teus interessos.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.