Després del pas de Filomena pel nostre país al gener de 2021, ja tots som conscients del perill que comporten la neu i gel acumulats sense control en les calçades, no sols a l’efecte de la conducció, sinó també per a la seguretat personal dels vianants.

Relliscades en la vorera, cops involuntaris, «paranys» invisibles, milers de ciutadans van haver de ser atesos a les sales d’urgències dels hospitals del centre del país per fractures i contusions.

Ciutats impracticables! i, no obstant això, es pot exigir alguna responsabilitat a les Administracions públiques o Ajuntaments en aquestes circumstàncies de força major? Vegem com has de procedir.

En quins casos pots reclamar a l’Administració?

Qualsevol pot pensar que té dret a reclamar per una caiguda a causa del gel i la neu en ple carrer, amb resultat de lesions. I, en realitat, tens dret a fer-ho davant les teves Administracions locals, encara que les possibilitats d’aconseguir algun resultat són molt escasses.

La jurisprudència sobre aquest tema assenyala que és exigible als ciutadans que extremin la prudència en cas de mal estat de les vies públiques per causes meteorològiques i, sobretot, en aquelles ocasions extraordinàries en les quals les autoritats així ho han recomanat.

No obstant això, es pot reclamar per a obtenir una indemnització, encara que caldrà demostrar que l’Administració ha estat negligent en algun aspecte, per exemple, quan no s’acordona una zona perillosa o no s’efectuen les tasques de neteja, o en el cas de no haver activat correctament el pla d’emergència establert per a aquestes situacions.

Has tingut un accident? T’informem GRATIS: 934 88 11 25

QUÈ ÉS UN PLA D’EMERGÈNCIA I COM S’ACTIVA

Totes les Administracions públiques, l’estatal, les de les Comunitats Autònomes i les dels ajuntaments disposen de Plans d’Emergència específics per a fenòmens atmosfèrics inusuals i altres catàstrofes.

Aquests plans s’activen en funció de les previsions meteorològiques, però en molts casos, com va ocórrer amb la tempesta Filomena al gener de 2021, es veuen desbordats per les circumstàncies.

L’habitual és que aquests plans siguin activats de manera correcta, encara que al final puguin resultar insuficients i siguin els ciutadans els que sofreixin les conseqüències. Si és el teu cas i has decidit reclamar, aquests són els passos que has de donar.

PASSOS A DONAR SI HAS DECIDIT RECLAMAR PER UNA CAIGUDA EN GEL O NEU

  1. Busca testimonis de l’accident. És important recaptar les dades d’aquestes persones per a donar suport a una posterior reclamació.
  2. Pren fotografies en aquest moment o al més aviat possible dels elements causants de l’accident: el gel, la neu, una branca despresa que interromp el pas, etc.
  3. També és important la presència policial perquè puguin aixecar un informe o atestat del succeït.
  4. Pots sol·licitar una ambulància en el 112 o acudir de manera immediata a un centre sanitari per a rebre atenció mèdica. Explica al personal del centre en quines circumstàncies s’ha produït el cop o caiguda, de manera que quedin reflectides en l’informe.
  5. Per descomptat, guarda tots aquests documents i també les factures de qualsevol despesa relacionada: un trasllat, una factura de la farmàcia, etc.
  6. Arribat el moment d’interposar la reclamació, recorre a la via administrativa per a reclamar pel procediment de responsabilitat patrimonial de l’Administració. Disposes d’un any des que es produeix el mal o, en cas de lesions, des que finalitzi el procés curatiu.

CONSELL ONANDIA: el procediment inicial davant l’Administració és gratuït. Remet un escrit on expliquis detalladament tot l’ocorregut i, no l’oblidis, aporta totes les proves que has recaptat, la càrrega de la prova recau sobre qui reclama! En aquest escrit, hauràs d’establir la indemnització que sol·licites i presentar les factures de les quals disposes.

Gel des de cornises, balcons, aparells d’aire condicionat, qui més és responsable?

Si et cau un gran tros de gel des d’un arbre del carrer i et provoca alguna lesió, o si es parteix una branca i cau sobre tu, és clar que els danys ocasionats podrien ser exigibles al teu ajuntament, però també pot succeir que existeixi algun altre responsable civil del teu accident amb la neu o el gel.

Com en moltes ocasions passa, a vegades es desprenen blocs de gel des de les cornises dels edificis o des d’un balcó. En aquests casos, podria ser responsable la comunitat de veïns de l’edifici en qüestió i a ella caldria dirigir la demanda civil.

Si el gel es desprèn des d’un dispositiu col·locat en façana per un veí, com pugui ser un aparell d’aire condicionat, podria ser el propietari o la seva assegurança el que hagi de respondre dels danys causats.

En qualsevol cas, si disposem d’una assegurança privada pròpia, sempre és interessant consultar el condicionat per a comprovar si tenim coberts alguns dels danys produïts per l’accident.

Comença la teva reclamació ARA
Picto consulta ràpida
Resposta
ràpida en 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.