La vida laboral de tota persona pot veure’s interrompuda per alguna malaltia o accident que comprometi la seva continuïtat, algunes vegades de manera definitiva.

Com a conseqüència, si et trobes davant un procés traumàtic o patològic que redueix o anul·la la teva capacitat per a continuar al capdavant del teu lloc de treball, pots optar per sol·licitar la incapacitat permanent.

Però què succeeix si te la deneguen? Vegem quins tipus d’incapacitat permanent existeixen, com es tramita la prestació i per què un advocat especialitzat pot ser vital en tot el procés per a aconseguir-la.

Què és la incapacitat permanent?

En la seva modalitat contributiva, la incapacitat permanent és una prestació pensada per a cobrir la pèrdua de rendes salarials o professionals que sofreix una persona afectada per un procés patològic o traumàtic derivat d’una malaltia o accident que redueix la seva capacitat laboral de forma presumiblement definitiva.

TIPUS I GRAUS D’INCAPACITAT PERMANENT

Podem classificar la incapacitat permanent contributiva en quatre tipus:

  • Incapacitat permanent parcial: és compatible amb qualsevol mena de treball, inclòs el que estiguessis desenvolupant. Per tant, mantens el dret a reincorporar-te al teu lloc de treball. Això sí, es reconeix una disminució del rendiment de treball no inferior al 33% i l’empresa podrà reduir la teva nòmina en funció de la disminució acordada d’hores de treball.
  • Incapacitat permanent total: és compatible amb qualsevol activitat, però t’invalida per a fer les tasques de la teva professió habitual. Per a arribar a aquest grau, t’han de diagnosticar un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
  • Incapacitat permanent absoluta: és incompatible amb el treball per compte propi o aliè, és a dir, no podràs dur a terme la teva professió habitual ni cap altra.
  • Gran invalidesa: es concedeix quan la persona necessita assistència d’una tercera persona per a organitzar la seva vida quotidiana i ja té concedida una pensió per incapacitat permanent.

Com tramitar la prestació per incapacitat permanent

És l’Institut Nacional de la Seguretat Social l’encarregat d’avaluar, qualificar i revisar la incapacitat, així com de determinar les contingències causants d’aquesta, per a reconèixer el dret a una prestació econòmica contributiva per incapacitat permanent, en els seus diferents graus.

ON ES TRAMITA UNA INCAPACITAT PERMANENT?

La prestació per incapacitat permanent es tramitaria, per tant, en l’adreça provincial de l’INSS on tinguis el teu domicili. En aquest sentit, seran les direccions provincials de l’INSS, a través dels seus Equips d’Avaluació d’Incapacitats, les que decideixin en totes les fases del procediment.

QUANT ES COBRA PER UNA INCAPACITAT PERMANENT?

Hi ha dos aspectes que es tindran en compte a l’hora de calcular la pensió:

1. La base reguladora: aquesta varia segons quin sigui la causa de la incapacitat permanent. Sol resultar més beneficiós que la incapacitat permanent provingui d’un accident o malaltia professional (es té en compte el cotitzat l’últim any) que d’una malaltia comuna (es prenen per al càlcul els últims vuit anys cotitzats).
2. El grau d’incapacitat concedit: parcial, total, absoluta o gran invalidesa. Com més alt sigui el grau, més percentatge de base reguladora. Com a exemple, per a la total es pren el 55% i per a l’absoluta i gran invalidesa el 100%.

Així mateix, és necessari tenir un període de cotització mínim, sempre que la incapacitat provingui d’una malaltia comuna. No vaig agafar en les incapacitats permanents derivades d’accident (laboral o no) o malaltia professional, i en aquest cas no s’exigeix període mínim de cotització.

Per què és tan important un advocat si et deneguen la incapacitat permanent?

Si la Seguretat Social emet la denegació d’una incapacitat permanent (alguna cosa que sol ser molt comuna), recorda que el primer pas és reincorporar-te al teu lloc de treball (si estàs treballant), per a no posar-ho en perill.
Si la reincorporació continua sent inviable pel teu estat de salut, agafa’t les vacances generades i no gaudides o sol·licita un reconeixement mèdic a l’empresa.
Mentrestant, existeixen mecanismes per a reclamar, tant si no s’aprova la incapacitat permanent com si no estàs d’acord amb el grau concedit. En tot el procés, serà fonamental l’actuació d’un advocat especialista:

1. Reclamació prèvia via administrativa: és un tràmit administratiu mitjançant el qual sol·licites a l’INSS que torni a avaluar la sol·licitud inicial. Tens 30 dies hàbils des de la notificació de l’INSS.

2. Reclamació per via judicial: si la resposta continua sent negativa, pots interposar una demanda judicial en un termini de 30 dies. El teu advocat haurà d’estudiar si és viable presentar una demanda d’incapacitat davant el Jutjat social, basant-se tant en criteris jurídics com metge-pericials. En aquest sentit, és important recopilar informes mèdics exhaustius i determinants des del principi del procés.

3. Recurs: si no es guanya el judici, es pot interposar un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia corresponent. El Tribunal Suprem serà l’última instància. En qualsevol cas, és important consultar amb el teu advocat la conveniència d’estendre el procés.

4. Acomiadament objectiu: pot succeir que l’empresa opti per un acomiadament objectiu adduint ineptitud del treballador, coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa. Per a això, aquesta ineptitud haurà de reunir una sèrie de característiques: que sigui permanent i no circumstancial, veritable i no simulada, etc. Aquest acomiadament porta aparellada una indemnització de 20 dies per any treballat amb un límit de 12 mensualitats.

CONSELL ONANDIA: la denegació d’una incapacitat permanent té efectes des del mateix dia en què se’t comunica, per la qual cosa, si estaves de baixa, estaràs de nou d’alta per a treballar. En un procés d’aquestes característiques, amb tantes implicacions per a la teva vida i per a la teva salut, és vital que et posis en mans d’un advocat especialista.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.