Cada vegada amb major freqüència, moltes persones trien mitjans de transport lleugers i poc contaminants (inconcebibles fa uns anys), entre ells el patinet, per als seus desplaçaments per la ciutat i, especialment, per a anar a treballar.

Són indubtables els avantatges: rapidesa, economia i protecció del medi ambient. Però, què passa si es produeix un accident durant un desplaçament en patinet al lloc de treball?, es pot considerar accident laboral, és a dir, el conegut com a accident in itinere?

Què és un accident in itinere?

És cert que els accidents de trànsit en horari laboral es produeixen amb molta freqüència i en molt diversos sectors ―com t’expliquem en l’article «Diferències entre accident in itinere i accident de trànsit laboral»―, però és important identificar els accidents in itinere, per la seva especial naturalesa.

Per definició, l’accident in itinere és aquell que es produeix en un desplaçament: el trajecte entre el domicili del treballador i el lloc de treball, però a més porta aparellats uns requisits que l’enquadren en aquesta categoria i ho diferencien, a l’efecte de les mútues de treball, d’un mer accident de trànsit.

ELS 4 REQUISITS DIFERENCIADORS DELS ACCIDENTS IN ITINERI

  1. En l’accident in itinere el desplaçament ha d’estar motivat únicament pel treball. És a dir, que la causa del desplaçament ha de ser iniciar o acabar la prestació del servei. També es consideren initinere els accidents que es produeixen en circumstàncies relacionades directament amb l’activitat per compte d’altri.
  2. L’accident ha de produir-se en el trajecte d’anada o tornada entre el domicili del treballador i el lloc de treball, fins i tot en el moment immediatament anterior, per exemple, quan es recull el vehicle. Aquest trajecte haurà de ser normal (per una via que les persones utilitzin amb normalitat), i també habitual o usual per a anar des del domicili al treball, encara que no es tracti del trajecte més curt possible.
  3. Així mateix, l’accident in itinere ha de succeir dins del temps que de manera normal o habitual s’empra en aquest trajecte. És a dir, sense desviacions o interrupcions que puguin respondre a motius personals.
  4. Finalment, i més relacionat amb el nostre «accident en patinet», el mitjà de transport ha de considerar-se normal, habitual, lògic i adequat per a recórrer aquest trajecte, així com no comportar un risc greu i imminent. Es pot considerar el patinet un mitjà de transport d’aquest tipus? Te l’expliquem a continuació.

ÉS EL PATINET UN MITJÀ DE TRANSPORT ADEQUAT PER A ANAR Al TREBALL?

Aquesta és la gran qüestió, si el patinet entra dins dels mitjans de transport que la llei considera com a normals o adequats per a desplaçar-se al centre de treball.

En aquest sentit, la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en la seva sentència núm. 618/2014 de 12 de juny, estableix la idoneïtat del patinet com a mitjà de transport per a acudir al treball, atesa l’evolució dels hàbits socials dels treballadors i a l’ús de mitjans de transport no contaminants, concordes als nous temps.

Així, conclou el Tribunal que la finalitat principal del patinet és un desplaçament ràpid del centre de treball al domicili i, per tant, ha de considerar-lo mitjà de transport idoni, i incloure-ho en el concepte d’accident in itinere.

Sentència del TSJC: un accident en patinet de camí al treball es considera accident in itinere

En les conclusions de l’esmentada sentència, la Sala social de TSJC dictamina que l’accident sofert pel treballador en qüestió quan anava en patinet té la consideració d’accident in itinere, en haver-se produït durant el desplaçament entre el centre de treball i el domicili particular, en el trajecte habitual i amb un mitjà de transport idoni.

Així mateix, dictamina en contra de la mútua de treball, que es va negar a assumir les despeses derivades de les lesions del treballador, al·legant que el trajecte no s’havia realitzat en un mitjà de transport normal. A més, confirma que la prestació per incapacitat temporal del treballador deriva, per tant, d’un accident laboral.

CONSELL ONANDIA: Per què és important complir els requisits de l’accident in itinere? Perquè si el teu accident no és considerat com a laboral, in itinere en aquest cas, es tractarà com un simple accident de trànsit i la teva prestació per incapacitat temporal no serà la mateixa que si es considera un accident laboral.

T’informem GRATIS: 934 88 11 25

Comença ara la teva reclamació GRATIS
Consulta rápida
Consulta ràpida 24h
He llegit i accepto la política de privacitat
En compliment de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de RAMÓN ONANDIA ALSIUS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per a mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
L'informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat d'aquests, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algunes de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem, ens el comuniqui per escrit.
L'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de RAMÓN ONANDIA ALSIUS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a RAMBLA CATALUNYA 87 2n D de BARCELONA, 08008 BARCELONA, o correu electrònic roa@onandia.com.